Privatlivspolitik & GDPR

Kære bruger af www.legolandbillundresort.com. Du får her oplysninger om arten og omfanget af indsamling af dine personoplysninger på vores hjemmeside; anvendelsen af disse personoplysninger i henhold til persondataloven; samt formålet hermed, således at du kan have tillid til hjemmesiden i forhold til dette emne.

Det er Foreningen LEGOLAND® Billund Resort, der står bag hjemmesiden, og vi tilbyder forskellige ydelser via vores hjemmeside. Brugen af en del af disse ydelser kræver, at der afgives personoplysninger. I det følgende vil vi oplyse om arten og omfanget af indsamlingen af personoplysninger samt om behandlingen af disse og formålet hermed.

Det er principielt muligt at anvende vores hjemmeside uden at indtaste personoplysninger. Der kan i denne sammenhæng optræde andre regler for brugen af de enkelte tjenester på vores hjemmeside; dette forklares separat nedenfor. Det juridiske grundlag for beskyttelse af personoplysninger findes i persondataloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828.

Personoplysninger er individuelle oplysninger om en bestemmelig fysisk persons personlige eller materielle forhold (f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, osv.) i henhold til persondatalovens § 3, nr. 1. Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i persondataloven. Vi beder om dine personoplysninger og anvender dem kun uden dit forudgående udtrykkelige samtykke, hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning jf. persondatalovens § 6 stk. 1, nr. 2. Hvis du ønsker ekstra ydelser, så som at modtage vores nyhedsbrev, indhenter vi dit samtykke på det rette tidspunkt.

Dine personoplysninger videregives inden for Foreningen LEGOLAND® Billund Resort, hvis du forudgående giver samtykke dertil.

Følgende regelsæt giver dig oplysninger om arten og omfanget af, samt formålet med indsamling, brug og behandling af personoplysninger i denne henseende.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission via internettet har sikkerhedsmæssige huller, som ikke kan lukkes fuldstændigt. Det er derfor umuligt at opnå fuldstændig sikkerhed imod tredjemands adgang. De her angivne bestemmelser vedrører udelukkende vores hjemmeside “www.legolandbillundresort.com”. Links til andre leverandørers hjemmesider (eksterne links) findes på hjemmesiden, men de her anførte bestemmelser gælder ikke dem. Du bedes selv orientere dig om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet i det enkelte tilfælde.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne inspirere dig til bedre fritids- og ferieaktiviteter.

1. Personoplysninger

I henhold til persondataloven § 3, nr. 1, forstås der ved personoplysninger enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Vi indsamler ikke automatisk alle mulige data via vores hjemmeside. Imidlertid lagres data til statistiske formål vedrørende adgangen til vores hjemmeside, så som den hjemmeside du besøger os fra, den hjemmeside du besøger efter os, samt din IP-adresse. Disse data giver også oplysninger om; det udstyr du anvender (computer, smart phone, tablet, osv.), den browser der anvendes (Internet Explorer, Safari, Firefox, osv.), tidspunktet for adgang til hjemmesiden, henvisningssiden samt de overførte datamængder. Det er imidlertid umuligt automatisk at skabe en reference til personen ud fra disse data, idet den konkrete IP-adresse ikke lagres separat, men anonymt. Disse anonyme data lagres adskilt fra de personoplysninger, du måtte give, og der kan ikke herfra udledes noget om en bestemt person.

Derfor forbliver den enkelte besøgende anonym.

Imidlertid skal vi påpege, at det kan være muligt at henvise til en person via en RIPE-forespørgsel med en statisk IP-adresse, hvilket vi ikke gør. Dog er IP-adresserne på denne hjemmeside tilgængelige både statisk og dynamisk.

Ovenstående oplysninger giver os mulighed for at vurdere, hvor attraktiv vores hjemmeside er, samt om nødvendigt forbedre dens udseende eller indhold og udforme hjemmesiden, så den bliver endnu mere interessant for dig.

Vi håndterer data i softwaresystem Experian Marketing Suite og Google Analytics.

Hvornår lagrer vi personoplysninger?
Personoplysninger lagres kun, når du har givet samtykke til det, f.eks. til indgåelse af et kontraktforhold eller for at udforme indholdet dertil eller ændre dette indhold; bestille vores nyhedsbrev; besvare dine forespørgsler eller give adgang til visse oplysninger, der kræves (lagerdata) f.eks. for at kunne købe en billet eller deltagelse i et spørgeskema-undersøgelse eller en konkurrence. Vi behandler disse personoplysninger sammen med at vi håndterer den dertil svarende bestilling; vi giver dig også oplysning om tilsvarende tilbud, og vi kan i så fald videresende de oplysninger, der er nødvendige til formålet, til dem, der yder den pågældende service. Disse serviceudbydere er typisk et kreditinstitut (dvs. en bank), som får til opgave at foretage en betaling, eller et agentur, som bearbejder oplysningerne på vores vegne. Vores partnere forpligter sig i dette tilfælde til også at behandle dine personoplysninger fortroligt i henhold til lovgivningens bestemmelser. Vælger du at gøre brug af vores feriemagasinservice, lagres din mail-adresse sammen med de produkter, du har valgt. Disse oplysninger lagres først i vores database, når du har trykket på knappen ”Send mit feriemagasin”. Du får en mail tilsendt med et link til magasinet. Der er også et link til, hvor du kan rette dine produkter eller slette dem. Vi lagrer dine oplysninger i 365 dage. Derefter slettes din mail i vores database. Når du deltager i LEGO®mand-konkurrencen 2019 accepterer du samtidigt, at vi må opbevare din mail og dit navn indtil konkurrencen slutter den 31. oktober 2019. Herefter sletter vi al data, der er indsamlet i forbindelse med konkurencen.

Foreningen LEGOLAND® Billund Resort afslører ikke dine personoplysninger over for andre end Foreningens leverandører og offentlige instanser - og markedsfører ikke dine personoplysninger på nogen anden måde. Efter dit forudgående samtykke videresendes dine oplysninger til Foreningen LEGOLAND® Billund Resort til brug for bearbejdning og analyse af data, samt analyse af markedet.

Du kan modsætte dig at dine personoplysninger videregives, når videregivelse heraf er uden relevans for ordren. Kontakt venligst det relevante kontor, der står angivet sidst i denne tekst. Din tilbagekaldelse vil så være gældende fremover.

Dine personoplysninger opbevares til yderligere brug, når håndteringen af kontrakten er helt færdig. Disse oplysninger slettes, når opbevaring ikke længere er nødvendig i henhold til bestemmelserne i skattelovgivningen og erhvervslovgivningen i øvrigt, og såfremt du ikke har givet udtrykkeligt samtykke til yderligere brug af dine oplysninger.

Hvad bruges de indsamlede oplysninger til?
De personoplysninger, du giver, vil kun blive brugt, indsamlet og bearbejdet til de nævnte formål. De kan også indsamles, bearbejdes og bruges, hvis dette er påkrævet til følgende formål:

  • strafforfølgelse, undgåelse af fare eller opfyldelse af lovmæssige forpligtelser
  • etablering eller beskyttelse af lovmæssige krav eller forsvar ved sagsanlæg
  • forebyggelse af misbrug eller andre ulovlige aktiviteter, så som bevidst indtrængen (dvs. hacking) i vores databeskyttelsessystem


Oplysninger om børn
Vi vil ikke bevidst indsamle personoplysninger om børn uden at give dig udtrykkelig besked om, at sådanne oplysninger kun bør overføres med samtykke fra forældrene, såfremt gældende lovregler angiver dette. Vi vil kun anvende eller videresende personoplysninger om børn, såfremt dette er tilladt efter lovgivningen, og kun for at få det af lovgivningen påkrævede samtykke fra forældrene eller for at beskytte børnene. De nationalt gyldige lovbestemmelser skal være gældende i forhold til udtrykkene “barn” og “børn”.

Hvis et barn kontakter os online, f.eks. for at deltage i en konkurrence, eller hvis barnet har spørgsmål, det ønsker at stille os, gemmer vi barnets e-mail adresse samt e-mail adressen på forældre eller værge. Vi bruger kun forældres eller værges e-mail adresse til at fortælle dem, at deres barn har kontaktet os. Desuden oplyser vi forældre eller værge om arten og brugen af de indsamlede oplysninger, i det omfang dette skal gøres i henhold til lovgivningen. Vi fortæller også forældre eller værge, hvordan de kan undersøge deres barns personoplysninger, anmode om at få dem slettet, samt hvordan de kan forhindre yderligere indsamling og brug af deres barns personoplysninger. Forældre eller værger til børn, hvis personoplysninger vi har indsamlet, har ret til at undersøge disse oplysninger, at forhindre at de indsamles eller anvendes, samt at sørge for at de slettes. Vi beder dig kontakte os vedrørende dette.

Sidst i denne erklæring får du oplyst, hvordan du kan kontakte os.

Vi vil gerne bede de forældre og værger, som ønsker at undersøge deres børns personoplysninger, om at opgive navnene på brugerne og deres børns passwords samt deres egen e-mail adresse. Disse oplysninger vil sætte os i stand til at kontrollere de pågældende oplysninger, og om nødvendigt kontakte dig.

Vi sælger eller udlejer ikke personoplysninger om børn og stiller heller ikke på anden måde disse oplysninger til rådighed for tredjemand. Undtagelsen er videresendelse af oplysninger inden for Foreningen LEGOLAND® Billund Resort efter indhentning af dit forudgående samtykke; eller fremsendelse til virksomheder, som udbyder serviceydelser på vores vegne, og som dit barn har kontaktet; eller fremsendelse af oplysninger efter pålæg fra en domstol, eller i forbindelse med indkaldelser eller tilsvarende anmodninger fra anklagemyndigheden.

Vi kan og vil ikke under nogen omstændigheder bede børn om eller opmuntre dem til at afsløre personlige oplysninger, for at kunne deltage i aktiviteterne på vores hjemmeside, ud over det nødvendige omfang.

Børn har lov til at deltage i de konkurrencer, vi måtte tilbyde. Såfremt et barn vinder, sender vi besked til forældres eller værges e-mail adresse (den, der har givet os barnets navn til deltagelse i konkurrencen). Vi beder ikke barnet om at give nogen personoplysninger, bortset fra e-mail adressen, uden at få tilladelse af forældre eller værge. Alle oplysninger om børnene og forældrene, der indsamles ved en konkurrence, gemmes indtil konkurrencen er afsluttet og gevinsterne er leveret; derefter slettes oplysningerne.

Hvis en af vores aktiviteter giver børn mulighed for at afsløre personoplysninger (typisk i et ikke-overvåget chat-rum eller på en opslagstavle), indhenter vi tilladelse fra forældre eller værge, før vi giver barnet tilladelse til at deltage. Alle disse aktiviteter overvåges, monitoreres og registreres løbende.

2. Cookies

Vi bruger cookies til at drive vores hjemmeside. Du kan finde oplysninger om de cookies, vi bruger, deres funktioner og hvordan du kan slette dem, i vores råd om cookies på https://legolandresort.dk/dk/cookies-info/. 

3. Sikkerhed

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger, som vi administrerer, mod manipulation, tab og ødelæggelse, samt mod tredjemands adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling på internettet. F.eks. overføres følsomme oplysninger til os, når du afgiver en købsordre. Dine oplysninger krypteres af en af de mest veletablerede og sikre overførselsprocesser, der findes for nærværende, så dine oplysninger ikke falder i de forkerte hænder. Desuden har vi en firewall (sikkerhedssoftware), som beskytter interne oplysninger mod at komme på internettet.

Alle de oplysninger, vi modtager fra dig i forbindelse med køb, beskyttes af en sikker server. Sikkerhedssoftwaren i SSL (secure socket layers)-serveren krypterer alle de oplysninger, du indtaster, før de sendes til os. Oplysningerne afkodes ikke, før de når vores server. Hvis der optræder en lille ‘hængelås’ i nederste venstre side på vores hjemmeside, så ved du at hjemmesiden er sikker. Derfor kan du også sikkert overføre personoplysninger og oplysninger f.eks. om kreditkort via vores hjemmeside.

4. Nyhedsbrev

Du har mulighed for at abonnere på vores gratis nyhedsbrev. Dette nyhedsbrev giver dig alle løbende nyheder samt oplysninger om de nyeste attraktioner, kampagner og tilbud med jævne mellemrum. Du skal bruge en gyldig email-adresse for at kunne modtage nyhedsbrevet, og du bliver registreret som modtager af vores nyhedsbrev med det samme (single opt-in).

Vi lagrer din IP-adresse, dato og tidspunkt for din registrering sammen med din registrering. Denne procedure finder kun sted af sikkerhedsmæssige årsager for det tilfælde, at en tredjepart misbruger din e-mail-adresse og abonnerer på nyhedsbrevet uden dit vidende. Vi indsamler ikke yderligere oplysninger til dette formål og bruger kun disse oplysninger i forhold til nyhedsbrevet.

Vi videresender kun dine oplysninger inden for Foreningen LEGOLAND® Billund Resort med henblik på analyse, samt til reklameformål, når du har givet tilladelse hertil; du kan til enhver tid tilbagekalde denne tilladelse for fremtiden. De oplysninger, der indsamles, for at du kan modtage nyhedsbrevet, sammenholdes inden for Foreningen LEGOLAND® Billund Resort med oplysninger, vi måtte have indsamlet på anden måde (f.eks. ved køb af billetter eller bestilling af et værelse). Dine oplysninger håndteres kun af foreningen LEGOLAND® Billund Resort og foreningens leverandører og de videresendes ikke til andre parter uden for Foreningen LEGOLAND® Billund Resort. Modtagelsen af vores nyhedsbrev kan du på ethvert tidspunkt annullere via afmeldelseslink, der er til stede i alle de nyhedsbreve, du har modtaget. Din permission, som er indsamlet i forbindelse med nyhedsbrevet eller via andre kanaler, vil straks blive slettet, hvis du annullerer din modtagelse af nyhedsbrevet.

5. Kontaktmuligheder

Du har mulighed for at kontakte os med spørgsmål, ønsker og forslag. Du kan gøre dette pr. e-mail. De oplysninger, du har givet, bliver lagret i dette tilfælde, for at vi skal kunne bearbejde den kontakt, du har taget til os. Disse oplysninger videresendes kun til tredjemænd, som behandler disse på vores vegne. Desuden vil de oplysninger, vi måtte have indsamlet på denne måde, blive sammenholdt med oplysninger, som vi måtte have indsamlet på anden måde, såfremt du har givet os det dertil nødvendige samtykke på forhånd; dette samtykke kan du efterfølgende til enhver tid tilbagekalde med virkning fremover. Kontakt venligst det kontor, der står nævnt i slutningen af denne politik, for at gennemføre tilbagekaldelsen. Du bedes dog bemærke, at e-mails, som ikke er krypteret, er utilstrækkeligt beskyttet mod adgang fra ubemyndiget tredjemand.

Det ansvarlige kontor vedrørende privatlivspolitikken er:
Forening Legoland Billund Resort, Nordmarksvej 9, 7190 Billund, CVR-nr. 35705791

6. Mulighed for at give kommentarer

Du har undertiden mulighed for at indsende kommentarer om de enkelte bidrag, begivenheder og billeder på vores hjemmeside. I den proces gemmer vi IP-adressen på den, der skriver, eller forbindelsens ejer, for vores egen sikkerheds skyld, for det tilfælde at skribenten overtræder tredjemands rettigheder med sine kommentarer, skaber et ulovligt indhold eller begge dele. Det er derfor i vores egen interesse at lagre oplysninger om de respektive skribenter, især da vi under visse omstændigheder kan blive udsat for sagsanlæg for overtrædelse af lovgivningen. Vi vil ikke uden tilladelse fremsende de oplysninger, der lagres i denne sammenhæng, til tredjemand, lige som vi heller ikke vil sammenholde dem med oplysninger, vi måtte have indsamlet andetsteds.

7. Information, tilbagekaldelse, sletning samt det ansvarlige kontor

Du kan også kontakte os gratis, hvis du har spørgsmål om indsamling, bearbejdning eller brug af dine personoplysninger, samt ønsker at rette, blokere, slette eller tilbagekalde et givet samtykke på grundlag af bestemmelserne i persondataloven. Vi svarer gratis på alle rimelige spørgsmål og vi gør det hurtigst muligt i henhold til gældende lovgivning. Desuden vil vi gerne meddele dig, at retten til at rette forkerte oplysninger eller slette personoplysninger ligger hos dig, såfremt dette ikke strider mod en lovgivningsmæssig forpligtelse for os til at opbevare oplysninger.

De her anførte bestemmelser om brugen af oplysninger eller denne privatlivspolitik vil blive tilpasset internettets fremtidige udvikling. Vi vil give meddelelse om ændringerne her (dvs. på denne hjemmeside) i god tid. Du bør gå ind på denne hjemmeside regelmæssigt for at holde dig informeret om den løbende status for vores bestemmelser vedrørende brugen af oplysninger.

Du er velkommen til gratis at kontakte nedenstående, ansvarlige kontor, hvis du har spørgsmål om dette.

Foreningen Legoland Billund Resort
Nordmarksvej 9
7190 Billund

Thomas Balsgård Bruhn
Mail: [email protected]
Number: +45 2922 8118